Jesteś tutaj:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 10 w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://przedszkolenr10.zam.pl/

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzić mogą z różnych źródeł,
  2. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  3. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 2. brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Na stronie internetowej działają także wymienione skróty klawiszowe:

 • przycisk TAB zaznacza kolejny element
 • jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element
 • przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści

Strona internetowa wyposażona jest w przyciski umożliwiające powiększanie treści i zmianę kontrastu

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny korzystając z dostępnych narzędzi do badania strony:Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), link do wyniku: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=2637cca9-b995-4234-8f89-557c7951cb12

 Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Przedszkole Miejskie Nr 10 w Zamościu

 Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Monika Cieślak:  e-mail: przedszkolenr10zamosc@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (84) 6386577 ; Fax: (84)6386577.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Przedszkole Miejskie Nr 10 w Zamościu, ul. Lwowska 17, 22-400 Zamość

Do budynku przedszkola prowadzi jedno główne wejście i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Do sal przedszkolnych znajdujących się w budynku szkoły należy wejść przez wejście usytuowane w łączniku między skrzydłem szkoły i przedszkola. Główne wejście do siedziby Przedszkola Nr 10, usytuowane jest od wewnętrznej drogi dojazdowej tuż za skrzydłem szkoły (parking samochodowy znajduje się przy drodze dojazdowej do przedszkola od strony ul. Lwowskiej). Za drzwiami wejściowymi znajduje się domofon, za pomocą którego można się połączyć z każdą z sal w której przebywają dzieci. Budynek przedszkola jest dwupoziomowy – aby dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody (istnieje możliwość sprowadzenia dziecka do wyjścia – na życzenie rodzica). Drzwi wejściowe oraz drzwi do sal zajęć są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

W budynku znajdują się  oznaczenia tj. piktogramy,  oznaczenia w alfabecie brajla oraz w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on – line.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Do góry